МИСИЯ НА ЕЦИХ ЗАГОРЕ

Мисията на ЕЦИХ Загоре е да насърчава и подкрепя цифровизацията и иновациите в Югоизточния регион на България. Ние, в ЕЦИХ Загоре, вярваме, че чрез цифрови и зелени решения можем да преобразим и модернизираме както публичния, така и частния сектор. Нашата мисия включва следните аспекти:
Подкрепа за декарбонизация: Ние, в ЕЦИХ Загоре, считаме, че преходът към зелените технологии и устойчиви практики е от съществено значение за бъдещето на региона. ЕЦИХ Загоре ще подпомага и насърчава проекти и инициативи, които намаляват негативния екологичен отпечатък и подпомагат декарбонизацията.
Фокус върху иновациите: Ние, в ЕЦИХ Загоре, вярваме, че иновациите са ключът към развитие и конкурентоспособност. ЕЦИХ Загоре ще подкрепя предприемачите, научните изследователи и стартиращите компании в региона, предоставяйки им необходимите ресурси и платформи за развитие на нови идеи, технологии и продукти.

Регионално сътрудничество: Ние, в ЕЦИХ Загоре, съзнаваме, че сътрудничеството с други региони и страни е от съществено значение за успешното постигане на нашите цели. ЕЦИХ Загоре ще насърчава партньорства и обмен на знания с цел укрепване на регионалната и международна иновационна мрежа.
Подкрепа на водещи приоритети: Ние, в ЕЦИХ Загоре, идентифицирахме два водещи приоритета за региона – мехатроника и чисти технологии (MCT) и наука за живота и здравето (LHS). Нашата мисия включва насърчаването на иновации и развитие в тези области, като по този начин подпомагаме разнообразието и специализацията на икономиката в региона.
Европейският Цифров Иновационен Хъб Загоре се стреми да бъде центърът на иновациите и цифровите технологии в Югоизточния регион на България, като работи в партньорство със заинтересовани организации и предприятия, за да постигне по-устойчиво и процъфтяващо бъдеще за региона и неговите граждани.