GOALS

 Основното предизвикателство, което SynGReDiT има за цел да адресира, е предизвикателството на цялостната промяна в дългосрочно установените индустриални традиции и бизнес взаимозависимости на икономиката на Югоизточен регион към обезвъглеродяване и двойна зелена и цифрова трансформация на неговите водещи сектори, части от водещите приоритети на SSS – производство на енергия, производство, селско стопанство, транспорт и здравеопазване, както и развитие на вече съществуващи и привличане на нови на базата на индустриална симбиоза.

EDIH ще: обедини под „един покрив“ и координира услугите между всички участници: потребители/клиенти, партньори, подизпълнители; управление и контролиране на свързаните потоци от стойност; фокусиране върху основната услуга и групиране на всички дейности за ориентирано към потребителите развитие; предоставяне на основните ценности на екосистемата – произтичат от цялостния фокус и ефективност и са измерими и полезни за всички участници; гарантира предоставянето на всички ресурси като помещения, сградна технология, хардуерна/софтуерна инфраструктура и услуги чрез солидна база от своите членове и доставчици на услуги. Потребителите на услугите на EDIH, предоставящи техните специфични изисквания, всъщност ще участват в разработването на основни услуги чрез тяхното търсене и обратна връзка.